Uudet kotisivut!

Tutustu uuteen sivustoon osoitteessa stockholmsauktionsverk.se.

Ostoehdot vasarahuutokaupassa

Moderni, nykytaide, klassinen sekä kirjat, kartat & käsikirjoitukset

 

1. Ostotoimeksiannot

1.1 Stockholms Auktionsverk ottaa veloituksetta tehtäväkseen ostotoimeksiantoja. Toimeksiantoja voi jättää kirjallisesti asiakaspalveluun tai verkossa osoitteessa www.auktionsverket.se.

1.2 Ostotoimeksiantojen jättämisen yhteydessä on esitettävä henkilöllisyystodistus. Stockholms Auktionsverk varaa oikeuden kieltäytyä ostotoimeksiannosta, jos toimeksiantajalla ei katsota olevan maksukykyä annettuun tarjoukseen.

1.3 Kirjallisten ostotoimeksiantojen on oltava perillä asiakaspalvelussa viimeistään huutokauppaa edeltävänä päivänä klo 17.00. Jos näyttö ja huutokauppa ovat samana päivänä, ostotoimeksiantojen on oltava perillä asiakaspalvelussa viimeistään yhtä tuntia ennen huutokaupan alkamista. Ostotoimeksiantoja voi jättää verkossa viimeistään yhtä tuntia ennen huutokaupan alkamista. Ostotoimeksiannon peruutus tai muutos on tehtävä kirjallisesti, ja sen on oltava perillä asiakaspalvelussa samassa määräajassa kuin ostotoimeksiannonkin. Stockholms Auktionsverk varaa oikeuden kieltäytyä myöhässä jätetyistä ostotoimeksiannoista.

1.4 Stockholms Auktionsverk käsittelee ostotoimeksiantoja luottamuksellisesti ja tekee toimeksiantajan puolesta tarjouksia mahdollisimman edullisesti.

1.5 Samansuuruisista tarjouksista ensin saapuneella on etuosto-oikeus. Vaihtoehtoiset tarjoukset voivat kohdistua vain kahteen huutokauppaerään.

1.6 Stockholms Auktionsverk ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu toimeksiantajalle Stockholms Auktionsverkin ostotoimeksiantojen laiminlyömisen seurauksena.

1.7 Toimeksiantaja vastaa epäselvän tai virheellisen ostotoimeksiannon perusteella kirjatusta kaupasta.

2. Tarjousten tekeminen

2.1 Tarjousten tekemiseen osallistuvien on ennakkoon pyydettävä numeroitu huutokyltti asiakaspalvelusta.

2.2 Tarjous on annettava selvällä äänellä tai selvällä merkillä, esim. huutokylttiä näyttämällä.

2.3 Jos tarjoaja haluaa osallistua puhelimitse, hänen on ilmoitettava tästä asiakaspalveluun kirjallisesti viimeistään huutokauppaa edeltävänä päivänä klo 16.00. Kohdat 1.2–1.7 koskevat myös puhelimitse annettavia tarjouksia.

2.4 Korkeimman tarjouksen antaneesta osallistujasta tulee kohteen ostaja. Jos tarjousten tekemisessä ilmenee erimielisyyksiä tai samansuuruisia tarjouksia, meklari ratkaisee yksin ja lopullisesti sen, millä tarjouksella on etuosto-oikeus.

2.5 Meklarilla on oikeus hylätä tietyn tarjoajan tarjous ja päättää, aloitetaanko tarjousten tekeminen uudelleen viimeisen tarjouksen epävarmuuden vuoksi.

2.6 Meklarilla on oikeus päättää, millä summalla tarjousta on korotettava, jotta uusi tarjous katsottaisiin tehdyksi.

2.7 Huudon yhteydessä tulee näyttää meklarille huutokylttiä, jolloin kauppa kirjataan sitovasti.

2.8 Kuljetuskauppa tai muu jälkikäteen tehty osoitus muulle kuin huudon tehneelle ostajalle ei ole sallittu.

3. Lähtöhinta

Kohteen lähtöhinta perustuu StockholmsAuktionsverkin arvioon kohteen markkina-arvosta. Lähtöhinta on vain suuntaa-antava, ja kohteen todellinen myyntihinta voi poiketa lähtöhinnasta merkittävästi.

4. Ostamiseen liittyvät maksut

4.1 Kaupan yhteydessä jokaisesta huutokauppaerästä peritään huutomaksu, jonka suuruus on 22,5 % vasarahinnasta (sisältää arvonlisäveron). Jos vasarahinta on yli 10 miljoonan kruunua, huutomaksu on tämän määrän ylittävältä osalta 15 % (sis. alv).

4.2 Lisäksi taideteosten, keramiikan, lasiesineiden, hopeaesineiden, huonekalujen ja tekstiilien myynnin yhteydessä peritään Ruotsin tekijänoikeuslain (SFS 1960:729) 26 j §:n mukainen jälleenmyyntikorvaus, jonka enimmäismäärä on 5 % vasarahinnasta. Jälleenmyyntikorvauksen piiriin kuuluvat ainoastaan tekijänoikeudella suojatut teokset. Tekijänoikeussuoja on voimassa 70 vuotta tekijän kuolinvuodesta. Jälleenmyyntikorvausta ei makseta myynneistä, joiden summa on alle 5 % Ruotsissa voimassa olevasta hintaperusmäärästä (prisbasbelopp). Jälleenmyyntikorvauksen alaiset teokset on merkitty luettelonumeron perässä olevalla D-kirjaimella.

5. Huutokaupan tulos

5.1 Ostaja on velvollinen tarkistamaan, onko ostotoimeksianto johtanut kaupan syntymiseen.

5.2 Ostaja saa huutokaupan jälkeen kirjallisen vahvistuksen kaupasta.

5.3 Huutokaupan tulos on nähtävillä verkossa osoitteessa www.auktionsverket.se.

6. Maksaminen

6.1 Maksun voi suorittaa kortilla asiakaspalvelussa tai tilisiirtona (pankkitilille, Bankgirot-tilille tai Plusgirot-tilille). Maksu on suoritettava 10 työpäivän kuluessa kaupanteosta.

6.2 Ellei maksua ole suoritettu kohdan 6.1 mukaisesti, Stockholms Auktionsverkillä on oikeus ryhtyä johonkin tai joihinkin seuraavista toimenpiteistä:

(i) kaupan purkaminen
(ii) maksun vaatiminen
(iii) 50 kruunun huomautusmaksun periminen
(iv) viivästyskoron (2 %/kk) periminen
(v) kohteen myyminen ostajan puolesta ilman ostajalle annettavaa erillistä ilmoitusta. Stockholms Auktionsverkillä on täysi ja rajoittamaton oikeus määrittää lähtöhinta ja päättää, asetetaanko kohteelle pohjahinta. Stockholms Auktionsverkillä on oikeus pidättää kertyneistä summista korvaus kaikista saatavista, joita Stockholms Auktionsverkillä on ostajalta.

7. Noutaminen

7.1 Ostetut esineet voi noutaa heti Stockholms Auktionsverkin saatua maksun. Esineet on noudettava 10 työpäivän kuluessa. Joissakin tapauksissa nouto voi olla muusta toimipaikasta kuin Nybrogatan 32:sta.

7.2 Esineistä, joita ei ole haettu kohdan 7.1 mukaisessa ajassa, peritään säilytysmaksua 50 kruunua (sis. alv) kultakin huutokauppaerältä ja kalenteripäivältä. Huonekaluista ja muista tilaa vievistä esineistä veloitetaan kaksinkertainen säilytysmaksu.

7.3 Stockholms Auktionsverkin vastuu esineiden hoidosta päättyy, ellei esinettä ole noudettu kohdan 7.1 mukaisessa ajassa.

7.4 Jos esinettä ei ole noudettu 10 päivän kuluessa kaupan jälkeen, Stockholms Auktionsverkillä on oikeus ryhtyä seuraaviin toimenpiteisiin:

(i) Esineiden lähettäminen Stockholms Auktionsverkin valitseman huolintayrityksen varastoon. Kaikki kuljetus- ja varastointikustannukset veloitetaan ostajalta.
(ii) Kohteen myyminen ostajan puolesta ilman ostajalle annettavaa erillistä ilmoitusta. Stockholms Auktionsverkillä on täysi ja rajoittamaton oikeus määrittää lähtöhinta ja päättää, asetetaanko kohteelle pohjahinta. Stockholms Auktionsverkillä on oikeus pidättää kertyneistä summista korvaus kaikista saatavista, joita Stockholms Auktionsverkillä on ostajalta.

7.5 Kaikki esineiden kuljetukset ostajalle toteutetaan ostajan kustannuksella ja ostajan riskillä. Stockholms Auktionsverk järjestää pyynnöstä ostettujen esineiden kuljetuksen Göteborgin ja Malmön sivuliikkeisiin. Kuljetusmaksu veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

8. Vastuu virheistä

8.1 Kaikki kohteet myydään siinä kunnossa kuin ne ovat. Ostaja on velvollinen itse perehtymään kohteeseen voidakseen arvioida sen kunnon ja laadun ennen huutokauppaa. Stockholms Auktionsverk ei missään tilanteessa vastaa luonnollisesta kulumisesta, vähäisistä vaurioista ja vioista, taulujen kankaiden mahdollisesta kiinnityksestä taustamateriaaliin, kehysten kunnosta, elävien materiaalien luonnollisista muutoksista, kuten paperin haalistumisesta ja puun halkeilemisesta.

8.2 Kellot ja kellokoneistot myydään taide-esineinä, eikä Stockholms Auktionsverk vastaa siitä, että ne toimisivat teknisesti ajan mittaamisessa. Stockholms Auktionsverk ei vastaa mekaanisten tai sähkö-/paristokäyttöisten esineiden toiminnasta.

8.3 Luettelossa annetut esim. tekijää, aitoutta, ikää, tekniikkaa, provenienssia tai kuntoa koskevat tiedot annetaan ainoastaan ostajan avuksi kohteeseen perehtymistä varten. Stockholms Auktionsverk ei vastaa tällaisten tietojen virheellisyydestä, ellei vääriä tietoja ole annettu törkeän tuottamuksen vuoksi. Stockholms Auktionsverk vastaa siitä, että luettelossa annetut esineen tekijää koskevat tiedot välittävät oikein luettelon painamisajankohtana vallinneen yleisesti hyväksytyn käsityksen.

8.4 Luettelossa esitetyt kuvat ovat ainoastaan tunnistamista varten. Stockholms Auktionsverk ei vastaa vaurioista tai puutteista, jotka eivät käy ilmi tällaisesta kuvasta.

8.5 Kohteet myydään huutokauppaluettelossa olevan tekstin mukaisesti. Stockholms Auktionsverk varaa oikeuden muuttaa luettelokuvausta. Tällaisista muutoksista ilmoitetaan suullisesti huutokauppatilaisuudessa.

8.6 Stockholms Auktionsverkillä on oikeus korjata sellaiset myydyissä esineissä olevat virheet, joista Stockholms Auktionsverk on vastuussa. Ellei virhettä korjata kohtuullisessa ajassa virhettä koskevan reklamaation esittämisen jälkeen, ostajalla on oikeus perua kauppa ja esineen palauttaessaan saada takaisin Stockholms Auktionsverkille kaupan yhteydessä maksamansa summa. Ostajalla ei ole oikeutta mihinkään muuhun korvaukseen.

8.7 Mahdollisista virheistä tulee reklamoida viipymättä, kun ostaja on havainnut tai hänen olisi pitänyt havaita virhe, kuitenkin viimeistään 7 päivän kuluttua huutokaupasta. Kohdan 8.3 toisessa kappaleessa mainittuun tekijää koskevaan tietoon liittyvä reklamaatio on kuitenkin esitettävä viimeistään 3 vuoden kuluttua kaupasta.

8.8 Stockholms Auktionsverkin vastuu virheistä rajoittuu siihen, mitä näissä ehdoissa on esitetty.

9. Toimituksen viivästyminen

9.1 Jos toimitus viivästyy Stockholms Auktionsverkin vastuulla olevasta syystä yli 20 työpäivää ja tällä on ostajalle olennainen merkitys ja Stockholms Auktionsverkin olisi pitänyt ymmärtää tämä, ostajalla on oikeus Stockholms Auktionsverkille antamallaan kirjallisella ilmoituksella perua kauppa ja saada takaisin Stockholms Auktionsverkille kaupan yhteydessä maksamansa summa. Ostajalla ei ole oikeutta mihinkään muuhun korvaukseen.

9.2 Stockholms Auktionsverkin vastuu viivästyksestä rajoittuu siihen, mitä näissä ehdoissa on esitetty.

10. Ylivoimainen este

Stockholms Auktionsverk on vapautettu tiettyjen tämän sopimuksen mukaisten velvollisuuksiensa laiminlyömisen seurauksista, jos laiminlyönti johtuu jäljempänä esitetyn kaltaisesta tilanteesta, joka estää tai merkittävästi vaikeuttaa näiden velvollisuuksien oikea-aikaista täyttämistä. Vapauttaviksi tilanteiksi katsotaan mm. sotatoimet, valuuttarajoitukset, kuljetusvälineiden niukkuus, tulipalo, viranomaisten toimet, lainsäädännön muuttuminen, työtaistelu, yleinen tavaran niukkuus, käyttövoiman rajoitukset, onnettomuus ja näihin verrattavat tilanteet. Jos Stockholms Auktionsverkin tiettyjen velvollisuuksien täyttäminen vapauttavan tilanteen vuoksi myöhästyy yli kolmella kuukaudella, ostajalla on oikeus perua kauppa kirjallisesti ilman korvausvelvollisuutta.

11. Erimielisyydet

Näitä ehtoja koskevat erimielisyydet ratkaistaan Ruotsin lain mukaisesti ruotsalaisessa tuomioistuimessa.

Nämä ehdot ovat voimassa 1.7.2014 alkaen.